MÖT VÅRA KUNDER

MarketWatch har hjälpt hundratals företag med beslutsunderlag genom åren.

Bland MarketWatch kunder finns både annonsörer, reklambyråer och mediebyråer. Marknadschefer, informationschefer och analyschefer utgör majoriteten av våra kunder.


Vi arbetar med kunder som kommunicerar såväl B2C som B2B och vi är verksamma i en mängd olika branscher. 

Nedan presenteras ett axplock av våra kunder och referenscase.

nedladdning (4).png
nedladdning (2).png
nedladdning.jfif
nedladdning.png
nedladdning (5).png
nedladdning (9).png
nedladdning (7).png
nedladdning (8).png
 

REFERENSCASE

 
nedladdning (10).png

- Cartoon Network / Turner Broadcasting

Metod: Kvalitativ, etnografisk ansats med fokus på deltagande observation och etnografiska intervjuer samt visuell dokumentation med filmkamera och insamling av teknisk data

Bakgrund

Cartoon Network är en tecknad underhållningskanal för barn. TV-kanalen sänder såväl klassiska tecknade program som nya spännande äventyr och tävlingar för barn, allt på svenska. Cartoon Network sorterar tillsammans med CNN och TCM under Turner Broadcasting System, ett företag inom Time Warner.

Turner Broadcasting bad MarketWatch att utföra en etnografisk webbplatsundersökning för Cartoon Network i Sverige - www.cartoonnetwork.se


Undersökningen syftade till att producera djuplodad holistisk kunskap om barns datavanor, spel och Internetbeteende.  

MarketWatchs kulturanalytiker genomförde därför en studie i barnens vardagliga och naturliga miljö genom att installera en dator på ett fritids.  På så sätt kunde vi studera hur barn i åldrarna 6-9 år använde sig av Cartoon Networks  webbplats . Förutom detta kunde vi också skapa oss en djupare förståelse kring barnens attityder och beteende till datorer, spel och webben.  


Malin Forsberg, Marketing and Communications Manager på Turner Broadcasting berättar:

"Genom den etnografiska webbplatsundersökningen fick vi svar på hur vi kan använda webben ännu mer effektivt. Undersökningen verifierade vår kunskap om microsajter och vad som är mest populärt på Cartoon Networks  webbplats . Resultatet från undersökningen genererade också idéer om hur  webbplatsen kan utvecklas för att på bästa sätt möta användarnas behov i framtiden.

Vi fick klart för oss hur barn använder och navigerar på internet och då framförallt på Cartoon Networks webbplats . Med denna undersökning fick vi också mer kunskap om hur pojkar och flickor agerar olika när de  besöker webbplatsen - både i grupp och individuellt. Dessutom fick vi bra feedback kring hur vi i framtiden ytterligare kan förbättra vår kommunikation med barn och deras föräldrar."

430px-Kulturhuset_i_Stockholm,_aug_2013.

Kulturhuset i Stockholm

Metod: Etnografisk; deltagande observation i Kulturhuset

Bakgrund

När det gäller att förstå människors beteenden och vilka val och prioriteringar som styr dessa beteenden, ger den etnografiska metoden de bästa resultaten. Många gånger kan respondenter inte ge raka svar på frågor om varför de valt att handla på ett visst sätt, det kan bero på att beteendet är oreflekterat, omedvetet eller att respondenten ögonblicket efter att handlingen är utförd genast glömmer den.

Den etnografiska metoden är även väl fungerande när det gäller att få svar på komplexa frågor kring människors attityder och känslor. Med etnografin kommer man bakom de politiskt korrekta och representativa svar som ibland lämnas reflexmässigt då respondenten ställs inför en rak fråga eller då respondenten, likt ovan, inte är medveten om var han/hon står känslomässigt och därför svarar det han/hon tror förväntas.


Kulturhuset har som uppdrag och ambition att vara en arena för aktuell, reflekterande och nyskapande konst och kultur. Det ligger också i uppdraget att locka olika fraktioner att intressera sig för- och att konsumera kultur. Kulturhuset ville därför ha information om vilka drivkrafter som ligger bakom människors kulturkonsumtion.


Pia Bise, marknadschef på Kulturhuset berättar:

"En etnografisk metod ger många svar som gäller HUR besökare frågar, VAD de söker i form av information, orientering etc. Att få dessa "rena" svar ger oss på marknadsavdelningen bättre möjligheter att anpassa vår information efter besökarnas verkliga behov.

Kulturkonsumtion kan också vara behäftat ett mått av identitetsskapande, vilket lätt ger svar som inte reflekterar hur man i verkligheten tycker eller handlar. Med den etnografiska undersökningen fick vi en möjlighet att komma bakom den typen av representativa svar."

uttern-d70-01.jpg

Uttern Båtar AB

Metod: kvantitativ; webbenkäter som skickats till en målgrupp vars epostadresser rekryterats genom en personlig intervju. Sverige, Norge och Finland. 

Bakgrund

Uttern Båtar AB, med säte i Stockholm och tillverkning i Skellefteå, är ett helägt dotterbolag till Brunswick Corp. - världens största tillverkare av fritidsbåtar. Uttern bygger årligen drygt 2 000 båtar i segmentet 5 till 8 meter. Sverige och Norge är huvudmarknader, men försäljning sker även på andra marknader i norra Europa, som tex Finland, Danmark, Ryssland, Tyskland och England.

Uttern önskade att inkludera ett större antal konkurrenter i en varumärkesundersökning, vilket skulle resultera i ett relativt omfattande formulär. Vi sökte därför en kvantitativ metod som tog hänsyn till det faktum att datainsamlingen skulle kräva en hel del kraft från respondenterna. Vi valde att rekrytera båtintresserade människor vid båtmässorna i Sverige, Norge och Finland, som vi mailades en webbaserad enkät med ett incentive att delta i en utlottning av ett båtrelaterat pris.


Jan Buckhöj, International Product Manager, Uttern Båtar berättar:

"Med nya kundgrupper är marknaden för fritidsbåtar under förändring. Som ett led i vårt brand management av varumärket Uttern är vi dels intresserade att se eventuellt nya efterfrågemönster och trender, dels hur de påverkar vårt och våra konkurrenters positioner på marknaden - och därmed även vår varumärkesstrategi, som vi parallellt ser över. Vi valde att arbeta med ett undersökningsföretag som har erfarenhet av och kapacitet att genomföra brand studies i de nordiska länderna - vår huvudmarknad till vilken vår brand position är anpassad.

Vi inkluderade frågeställningar som berörde varumärket Uttern, men också sex konkurrerande varumärken. Det har gett oss en bra bild av konkurrenssituationen på en marknad i stark förändring. Det senare vidimerade undersökningen, vilket självklart har stor betydelse då vi arbetar med vår varumärkespositionering.

Med undersökningen har vi bekräftat en tidigare magkänsla, som baserat sig på rapporter från vår säljorganisation och löpande kundkontakter. Samtidigt har vi förvärvat helt ny och i flera fall oväntad kunskap. Det ger naturligtvis ett mycket bättre beslutsunderlag än bara magkänsla och "och så här är det".

6c0f59f9-6d57-4f1a-afb5-a4f2ecad80bc.jfi

ETNOGRAFISK BUTIKSUNDERSÖKNING -

Metod: kvalitativ; etnografisk metod med fokus på deltagande observation.


Bakgrund

L'Oréal  är världens största kosmetik- och hudvårdskoncern med en mängd produkter inom flera olika områden och prisklasser. L'Oréal Sveriges konsumentvarudivision har tagit fram ett nytt koncept för ett av sina make-up märken för att på ett så informativt och tilltalande sätt som möjligt att presentera produkterna för sina kunder.


De bad MarketWatch att göra en etnografisk butiksundersökning för att säkerställa det nya konceptets placering i affärslokalen samt för att få svar på hur konsumenterna tog till sig informationen i det nya konceptet.


MarketWatch's etnolog genomförde därför en studie där det nya konceptet lanserades. Kundernas rörelsemönster i lokalen analyserades och kunde därigenom ge besked om vilken position av den nya displayen som var mest optimal. Vidare genomfördes deltagande observationer där etnologen fångade upp kundernas spontana reaktioner på den nya make-up exponeringen, på plats i köpsituationen.


Mikael Unemo, Business Development Manager på L'Oréal, berättar:

"Genom den etnografiska butiksundersökningen fick vi svar på hur vi kan använda butikslokalen på effektivaste sätt - vilka platser som lämpar sig för kommunikation och vilka som passar bättre för displayer av storsäljande produkter som inte behöver kommuniceras på samma sätt.


Vi fick också ny kunskap om vad våra kunder behöver extra hjälp med - kunskap som vi kan använda när vi tar fram text och bilder till våra produktdisplayer. Som bonus gav butiksstudien även upplysning om var vi kunde göra förbättringar i lokalen genom att till exempel ändra ljussättning, speglar och möblering, vilket gav oss en fördel gentemot våra konkurrenter i samma lokal."