VÅRT KONCEPT

MarketWatch arbetar metodoberoende. Vi skräddarsyr inför varje uppdrag det bästa undersökningsupplägget. Det är frågeställningen och målgruppen som avgör om vi väljer en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Utöver traditionella informationsinsamlingskanaler som telefonintervjuer, enkäter, personliga intervjuer, fokusgrupper och djupintervjuer arbetar vi även med beteendestudier via till exempel etnografisk metod och studier av ögats rörelser, s.k eye-tracking.

 
 

STRATEGI

Den grundläggande fasen

En hållbar strategi är grunden för all framgångsrik marknadsföring. Och kunskap är grunden för alla hållbara strategier.


Det är enkelt: Du vet inte vad du inte vet. Och ju mer du vet, desto bättre strategier kan du utforma.

Fokus i den här fasen är därför att öka förståelsen för ditt nuläge. Var befinner du dig idag? Och vart vill du komma? Hur väl känner du din målgrupp? Vet du var i deras medvetande du finns? Hur ser dina kunders behov ut? Vet du egentligen vad som är viktigt i deras liv? Hur ser marknaden ut? Finns det några lediga positioner? Känner du dina konkurrenter? Och vet du hur målgruppen ser på ditt varumärke i förhållande till konkurrenternas? Hur kommunicerar andra i din bransch?


Vet du hur du ska kommunicera för att nå ut på bästa sätt? Vet du hur din målgrupp beter sig - medvetet och kanske framför allt omedvetet? Finns det andra tänkbara målgrupper?

I strategifasen kan vi ge dig svar på alla de här frågorna, så att du redan i ett tidigt skede får möjlighet att anpassa ditt erbjudande, positionera din produkt eller formulera ditt budskap. Vi ger dig dessutom råd och rekommendationer som underlättar vägvalet och gör det lättare att fatta beslut.

©2020 by MarketWatch.