FOKUSGRUPPER

Det finns en mängd olika sätt att genomföra en fokusgrupp beroende på undersökningens syfte.  

Hur vi i detalj lägger upp fokusgrupperna är beroende av vilket problemområde som ska studeras och vilka typer av svar man vill komma åt genom undersökningen. I dialog med kunden arbetar vi fram den bästa metodiken för just era frågeställningar. Vid ämnen som till exempel handlar om känslomässiga drivkrafter eller frågor om hur köpbeslut tas, kan tekniker som collagemetoden eller photo sort vara givande, i andra fall kan associationsövningar vara mer effektiva. Handlar det istället om mer konkreta frågeområden kan raka frågor och som ger ett tydligt diskussionsunderlag vara det rätta.

Vid moderering av fokusgrupper kan även del av den etnografiska undersökningsmetoden tillämpas för att få en extra dimension i analysen. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med just din frågeställning.

MarketWatch arbetar med ett helhetsperspektiv där vi tar fullt ansvar för samtliga delar av undersökningens genomförande. Detta innefattar:

  • Fastställande av undersökningssyfte och målgruppsdefinition i dialog med kunden

  • Val av lämplig fokusgruppmetodik med hänsyn till syftet

  • Konstruktion av rekryteringsformulär och frågeguide

  • Rekrytering av deltagare till fokusgrupper

  • Genomförande av fokusgrupper, modererade av en projektledare med adekvat utbildning

  • Analys och bearbetning av insamlat material, inklusive audiovisuell dokumentation på DVD (enligt ESOMAR:s etiska riktlinjer för konfidentiella personuppgifter lämnas inte dvd-skivor ut till undersökningsbeställaren)

  • Muntlig rapportering i form av en workshop tillsammans med kunden

  • Skriftlig dokumentation, inklusive slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete med problemställningen.